Dưới đây là các thẻ đã được giới thiệu trong các phiên bản cũ của HTML, nhưng tất cả các thẻ này đều được kết nối như là một phần của HTML-5.

MỤC LỤC

Các thẻ (Tag) trong HTML

Mở đầu
Thẻ comment <!--> trong hmtl
<!Doctype HTML>
Thẻ <a> trong HTML
Thẻ <abbr> trong HTML
Thẻ <address> trong HTML
Thẻ <area /> trong HTML
Thẻ <article> trong HTML5
Thẻ <aside> trong HTML5
Thẻ <audio> trong HTML5
Thẻ <b> trong HTML
Thẻ <base> trong HTML
Thẻ <bdo> trong HTML
Thẻ trích dẫn <blockquote> trong HTML
Thẻ <body> trong HTML
Thẻ <br /> trong HTML
Thẻ <button> trong HTML
Thẻ <canvas> trong HTML5
Thẻ <caption> trong HTML
Thẻ <cite> trong HTML
Thẻ <code> trong HTML
Thẻ <col> trong HTML
Thẻ <colgroup> trong HTML
Thẻ <command> trong HTML5
Thẻ <datalist> trong HTML 5
Thẻ <dd> trong HTML
Thẻ <del> trong HTML
Thẻ <details> trong HTML5
Thẻ <dfn> trong HTML
Thẻ <div> trong HTML
Thẻ <dl> trong HTML
Thẻ <dt> trong HTML
Thẻ <em> trong HTML
Thẻ <embed /> trong HTML5
Thẻ <fieldset> trong HTML
Thẻ <figcaption> trong HTML5
Thẻ <figure> trong HTML5
Thẻ <footer> trong HTML5
Thẻ <form> trong HTML
Thẻ <head> trong HTML
Thẻ <header> trong HTML5
Thẻ <hgroup> trong HTML5
Thẻ <h1> tới <h6> trong HTML
Thẻ <hr /> trong HTML
Thẻ <html>
Thẻ <i> trong HTML
Thẻ <iframe> trong HTML
Thẻ <img /> trong HTML
Thẻ <input /> trong HTML
Thẻ <ins> trong HTML
Thẻ <isindex> trong HTML
Thẻ <kbd> trong HTML
Thẻ <keygen /> trong HTML5
Thẻ <label> trong HTML
Thẻ <legend> trong HTML
Thẻ <li> trong HTML
Thẻ <link /> trong HTML
Thẻ <map> trong HTML
Thẻ <mark> trong HTML5
Thẻ <menu> trong HTML
Thẻ <meta /> trong HTML
Thẻ <meter> trong HTML5
Thẻ <nav> trong HTML5
Thẻ <noscript>trong HTML
Thẻ <object> trong HTML
Thẻ <ol> trong HTML
Thẻ <optgroup> trong HTML
Thẻ <option> trong HTML
Thẻ <output> trong HTML5
Thẻ <p> trong HTML
Thẻ <param /> trong HTML
Thẻ <pre> trong HTML
Thẻ <progress> trong HTML5
Thẻ <q> trong HTML
Thẻ <rp> trong HTML5
Thẻ <rt> trong HTML5
Thẻ <ruby> trong HTML5
Thẻ <samp> trong HTML
Thẻ <script> trong HTML
Thẻ <section> trong HTML5
Thẻ <select> trong HTML
Thẻ <small> trong HTML
Thẻ <source /> trong HTML5
Thẻ <span> trong HTML
Thẻ <style> trong HTML
Thẻ <sub> & <sup> trong HTML
Tag <summary> trong HTML5
Thẻ <table> trong HTML
Thẻ <tbody> trong HTML
Thẻ <td> trong HTML
Thẻ <textarea> trong HTML
Thẻ <tfoot> trong HTML
Thẻ <th> trong HTML
Thẻ <thead> trong HTML
Thẻ <time> trong HTML5
Thẻ <title> trong HTML
Thẻ <tr> trong HTML
Thẻ <ul> trong HTML
Thẻ <var> trong HTML
Thẻ <video> trong HTML5
Thẻ <wbr> trong HTML5
Thẻ <strong> trong HTML