Expression được sử dụng để gắn kết các dữ liệu ứng dụng ra thẻ HTML. Expression được viết trong dấu {{ expression}}. Expression có cách hoạt động tương đối giống ng-bind directive. Các expression trong ứng dụng AngularJS là các JavaScript expression thuần túy và xuất kết quả là dữ liệu mà chúng ta sử dụng.

Sử dụng số trong Expression trong AngularJS

<p>Chi phi muon sach: {{gia * soluong}}.000 VND</p>

Sử dụng chuỗi trong Expression trong AngularJS

<p>Xin chao {{sinhvien.ho + " " + sinhvien.ten}}!</p>

Sử dụng đối tượng trong Expression trong AngularJS

<p>MSSV: {{sinhvien.mssv}}</p>

Sử dụng mảng trong Expression trong AngularJS

<p>Diem thi (Mon Toan): {{diemthi[3]}}</p>

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ cho các expression mô tả bên trên:

viduExpression.html

<html>
<title>Vi du Expression trong AngularJS</title>
<body>
<h1>Ung dung AngularJS</h1>
<div ng-app="" ng-init="soluong=2;gia=40; sinhvien={ho:'Dao',ten:'Danh',mssv:123456789};diemthi=[8.5,9,7.5,9,9.5]">
   <p>Xin chao {{sinhvien.ho + " " + sinhvien.ten}}!</p>   
   <p>MSSV: {{sinhvien.mssv}}</p>
   <p>Chi phi muon sach: {{gia * soluong}}.000 VND</p>
   <p>Diem thi (Mon Toan): {{diemthi[3]}}</p>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
</body>
</html>

Kết quả

Mở trang viduExpression.html trên trình duyệt web và xem kết quả dưới đây.

Ví dụ Expression trong AngularJS

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận