Các tài liệu sau đây chứa các thông tin hữu ích về AngularJS. Bạn nên sử dụng chúng để nâng cao kiến thức của mình cũng như hiểu các chủ đề trong loạt bài hướng dẫn này.

Các đường link hữu ích về AngularJS

  • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
  • AngularJS - Trang Web chính thức của AngularJS
  • AngularJS - Wiki - Tham khảo Wikipedia cho AngularJS.

Các quyển sách hữu ích về AngularJS

  • Pro AngularJS (Expert's Voice in Web Development)
  • AngularJS: Up and Running: Enhanced Productivity with Structured Web Apps
  • AngularJS
  • AngularJS Programming by Example
  • AngularJS: Novice to Ninja
  • ng-book - The Complete Book on AngularJS

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận