Những directive dưới đây có thể được sử dụng để bind dữ liệu trong ứng dụng tới các thuộc tính trong phần tử HTML DOM.

STTTênMiêu tả
1ng-disabledvô hiệu hóa một điều khiển (control) đã cung cấp
2ng-showHiển thị một điều khiển đã cung cấp
3ng-hideẨn một điều khiển đã cung cấp
4ng-clickBiểu diễn một sự kiện click chuột trong AngularJS

Giới thiệu ng-disabled directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-disable vào một nút HTML và gắn dữ liệu này với model. Gắn kết model tới một checkbox quan sát sự thay đổi.

<input type="checkbox" ng-model="vohieuhoakichhoatnut">Vo hieu hoa nut
<button ng-disabled="vohieuhoakichhoatnut">Nhan vao day!</button>

Giới thiệu ng-show directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-show vào nút HTML và gắn nó cho model. Gắn kết model đến một checkbox quan sát sự thay đổi.

<input type="checkbox" ng-model="hienthinut">Hien thi nut
<button ng-show="hienthinut">Nhan vao day!</button>

Giới thiệu ng-hide directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-hide vào nút HTML và gắn nó cho model. Gắn kết model đến một checkbox quan sát sự thay đổi.

<input type="checkbox" ng-model="annut">An nut
<button ng-hide="annut">Nhan vao day!</button>

Giới thiệu ng-click directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-click vào Nút HTML và gắn nó cho model. Gắn kết model đến hmtl quan sát sự thay đổi.

<p>Tong luong click: {{ demluongclick }}</p></td>
<button ng-click="demluongclick = demluongclick + 1">Nhan vao day!</button>

Ví dụ

Dưới đây là toàn bộ ví dụ cho phần mô tả đã đề cập phía trên.

phantuHTMLDOM.html

<html>
<head>
<title>Phan tu HTML DOM trong AngularJS</title>
</head>
<body>
<h2>Ung dung AngularJS</h2>
<div ng-app="">
<table border="0">
<tr>
   <td><input type="checkbox" ng-model="vohieuhoakichhoatnut">Vo hieu hoa nut</td>
   <td><button ng-disabled="vohieuhoakichhoatnut">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
<tr>
   <td><input type="checkbox" ng-model="hienthinut">Hien thi nut</td>
   <td><button ng-show="hienthinut">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
<tr>
   <td><input type="checkbox" ng-model="annut">An nut</td>
   <td><button ng-hide="annut">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
<tr>
   <td><p>Tong luong click: {{ demluongclick }}</p></td>
   <td><button ng-click="demluongclick = demluongclick + 1">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
</table>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
</body>
</html>

Kết quả

Mở trang phantuHTMLDOM.html trên trình duyệt web và xem kết quả. Nếu bạn click lần lượt vào các nút trên, kết quả sẽ là:

Phần tử HTML DOM trong AngularJS

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận