XML là viết tắt của Extensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) và là một ngôn ngữ đánh dấu dựa trên text được kế thừa từ Standard Generalized Markup Language (SGML).

Loạt bài hướng dẫn này trình bày cho bạn các khái niệm cơ bản về XML. Bài hướng dẫn được chia thành ba phần: Cơ bản về XML, Hoạt động XML nâng cao và Các XML Tool. Các phần được phân chi một cách hợp lý và mỗi phần bao gồm các chủ đề liên quan tới phần đó cũng như các ví dụ đa dạng và hữu ích.

Các tính chất của XML:

  • XML là ngôn ngữ có tính chất đánh dấu
  • Được thiết kế để lưu trữ và truyền tải dữ liệu
  • Xuất hiện cuối thập niên 90
  • Theo chuẩn W3C từ năm 1998
  • Có thể tự mô tả dữ liệu
  • Có thể chứa dữ liệu, nhưng lại không thể hiển thị
  • Không được định nghĩa trước. Bạn phải tự định nghĩa các thẻ XML
  • Là một ngôn ngữ và nền tảng độc lập

Để việc học tập có hiệu quả, và để giúp bạn hứng thú hơn với bài học, trước khi bắt đầu loạt bài này, bạn nên có sự hiểu biết nhất định về HTML và JavaScript.

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cơ bản về XML

Mở đầu
Mở đầu
XML là gì
Cú pháp của XML
Document trong XML
XML - Khai báo
Thẻ trong XML
Phần tử trong XML
Thuộc tính trong XML
Comment trong XML
Thực thể ký tự trong XML
Giới thiệu CDATA trong XML
Khoảng trắng (Whitespace) trong XML
Chỉ thị xử lý trong XML
Mã hóa ký tự (Encoding) trong XML
Validation trong XML

Hoạt động XML nâng cao

DTD trong XML
Schema trong XML
Cấu trúc cây (Tree Structure) trong XML
DOM trong XML
Namespace trong XML
Database trong XML

Một số XML Tool

Viewer trong XML
Editor trong XML
Parser trong XML
Processor trong XML

Tài liệu XML tham khảo

Tài liệu XML tham khảo