Một tài liệu XML luôn luôn có tính mô tả. Cấu trúc cây (Tree Structure) thường được biết đến với tên gọi Cây XML và đóng một vai trò rất quan trọng để mô tả bất kỳ tài liệu XML nào một cách dễ dàng.

Cấu trúc cây chứa các phần tử gốc (hay phần tử cha), các phần tử con và … Bằng việc sử dụng cấu trúc cây, bạn có thể biết tất cả các nhánh kế tiếp và các nhánh con bắt đầu từ phần tử gốc. Việc phân tích cú pháp bắt đầu tại gốc, sau đó di chuyển qua nhánh đầu tiên tới một phần tử, và tiếp tục tới các node khác.

Ví dụ sau minh họa cấu trúc cây trong XML.

<?xml version="1.0"?>
<Company>
 <Employee>
   <FirstName>Tanmay</FirstName>
   <LastName>Patil</LastName>
   <ContactNo>1234567890</ContactNo>
   <Email>tanmaypatil@xyz.com</Email>
   <Address>
      <City>Bangalore</City>
      <State>Karnataka</State>
      <Zip>560212</Zip>
   </Address>
 </Employee>
</Company>

Cấu trúc cây sau biểu diễn tài liệu XML trên:

Cây XML, Trees Structure trong XML

Trong sơ đồ trên, có một phần tử gốc là <company>. Bên trong đó, có thể có nhiều hơn một phần tử <Employee>. Bên trong phần tử employee, có 5 nhánh là <FirstName>, <LastName>, <ContactNo>, <Email>, và <Address>. Bên trong phần tử <Address>, có ba nhánh phụ là <City> <State><Zip>.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận