Chương này miêu tả các phương thức đa dạng để view một tài liệu XML. Một tài liệu XML có thể được quan sát bởi sử dụng một Text Editor hoặc bất kỳ trình duyệt nào. Hầu hết các trình duyệt lớn đều hỗ trợ XML. Các XML file có thể được mở trong trình duyệt bởi chỉ cần nhấn đúp trên tài liệu XML (nếu nó là một local file) hoặc bởi việc soạn một URL path trong thanh địa chỉ (nếu file được đặt trên Server), theo cách tương tự chúng ta có thể mở các file khác trong trình duyệt. Các XML file được lưu trữ với một đuôi là ".xml".

Chúng ta cùng tìm hiểu các phương thức đa dạng để view một XML file. Ví dụ sau (sample.xml) được sử dụng trong chương này.

<?xml version="1.0"?>
<contact-info>
   <name>Tanmay Patil</name>
   <company>TutorialsPoint</company>
   <phone>(011) 123-4567</phone>
</contact-info>

Text Editor

Bất kỳ trình soạn thảo nào như Notepad, Textpad hoặc TextEdit có thể được sử dụng để tạo và view một tài liệu XML như sau:

View XML trong Notepad

Trình duyệt Firefox

Mở XML code trên trong Chrome bằng việc kích đúp trên file đó, XML code hiển thị phần mã với các màu, giúp cho code dễ đọc hơn. Nó hiển thị dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) tại bên trái phần tử XML. Khi chúng ta nhấn chuột vào dấu trừ (-), code ẩn đi và khi nhấn vào dấu cộng (+), thì các dòng code được hiển thị. Kết quả trong Firefox như sau:

View XML trong Firefox

Trình duyệt Chrome

Mở XML code trên trong một trình duyệt Chrome. Code sẽ được hiển thị như sau:

View XML trong Chrome

Lỗi (Error) trong tài liệu XML

Nếu XML code của bạn thiếu một số thẻ, thì một thông báo được hiển thị trong trình duyệt. Giả sử chúng ta mở XML file sau trong Chrome:

<?xml version="1.0"?>
<contact-info>
   <name>Tanmay Patil</name>
   <company>TutorialsPoint</company>
   <phone>(011) 123-4567</phone>
</ontact-info>

Trong code trên, thẻ mở và thẻ đóng không kết nối (thẻ contact_info), vì thế một thông báo lỗi được hiển thị bởi trình duyệt, như sau:

View XML Error

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận