XML là viết tắt của Extensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) và là một ngôn ngữ đánh dấu dựa trên text được kế thừa từ Standard Generalized Markup Language (SGML).

Các thẻ trong XML thường không được định nghĩa trước mà chúng được tạo theo quy ước của người dùng. XML giới thiệu các tính năng mới bằng việc dựa trên các ưu điểm của HTML.

Có một số đặc trưng làm XML hữu ích hơn trong các hệ thống và giải pháp đa dạng:

  • XML là có thể mở rộng: XML cho phép bạn tạo các thẻ theo qui ước của riêng mình để phù hợp với ứng dụng của bạn.
  • XML mang dữ liệu, chứ không hiển thị nó: XML cho phép bạn lưu giữ dữ liệu không quan tâm đến cái cách nó sẽ được hiển thị.
  • XML là một chuẩn chung: XML được phát triển bởi tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) và là có sẵn như là một chuẩn mở.

Sử dụng XML

XML có thể được sử dụng để:

  • XML có thể núp phía sau để đơn giản hóa việc tạo các tài liệu HTML cho các Website lớn.
  • XML có thể được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các tổ chức và hệ thống.
  • XML có thể được sử dụng để Offload và Reload các cơ sở dữ liệu.
  • XML có thể được sử dụng để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu, có thể tinh chế dữ liệu cần xử lý.
  • XML có thể dễ dàng để được hợp nhất với Style Sheet để tạo ra hầu như bất kỳ kết quả mong muốn nào.
  • Nói chung, bất kỳ kiểu dữ liệu nào có thể được biểu diễn như là một tài liệu XML.

Markup là gì?

XML là một ngôn ngữ đánh dấu (Markup Language), mà định nghĩa tập hợp các qui tắc để mã hóa các tài liệu trong một định dạng có thể đọc được bởi con người và máy tính. Vậy một Markup Language là gì? Markup là thông tin được bổ sung vào một tài liệu nhằm nâng cao ý nghĩa của nó theo các cách cụ thể, trong đó nó nhận diện các thành phần và cách chúng liên quan với nhau. Chính xác hơn, một Markup Language là một tập hợp các biểu tượng có thể được đặt trong text của một tài liệu để phân ranh giới và gán nhãn các phần của tài liệu đó.

Ví dụ sau minh họa cách XML đánh dấu trông như thế nào, khi được nhúng trong một phần của text:

<message>
   <text>Hello, world!</text>
</message>

Ví dụ trên bao gồm các biểu tượng đánh dấu, hoặc các thẻ như ...... . Các thẻ đánh dấu phần bắt đầu và phần cuối của đoạn XML code. Các thẻ and bao quanh phần văn bản Hello, world!.

XML có phải là một ngôn ngữ lập trình?

Một ngôn ngữ lập trình gồm các qui tắc về cú pháp và từ vựng của riêng nó mà được sử dụng để tạo các chương trình máy tính. Các chương trình này chỉ dẫn máy tính thực hiện các tác vụ cụ thể. XML không đủ tiêu chuẩn để là một ngôn ngữ lập trình khi nó không thực hiện bất kỳ thuật toán hay kỹ thuật tính toán nào. Nó thường được lưu trữ trong một text file đơn giản và được xử lý bởi phần mềm đặc biệt có khả năng thông dịch XML.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận