XML Editor là một trình soạn thảo ngôn ngữ đánh dấu. Các tài liệu XML có thể được sửa đổi hoặc được tạo bởi sử dụng các trình soạn thảo như Notepad, Wordpad hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Bạn cũng có thể tìm một trình soạn thảo chuyên nghiệp hơn, có nhiều tính năng chỉnh sửa mạnh mẽ hơn, như:

  • Nó tự động đóng các thẻ mà đã mở.
  • Nó kiểm tra cú pháp nghiêm ngặt.
  • Nó highlight cú pháp XML với các màu khác nhau để làm cho XML code dễ đọc hơn.
  • Nó giúp bạn viết một XML code hợp lệ.
  • Nó cung cấp tiến trình xác nhận các tài liệu XML tự động với DTD và Schema.

Giới thiệu một số XML Editor mã nguồn mở

Bạn có thể sử dụng một số XML Editor mã nguồn mở sau đây:

  • XML Editor trực tuyến: Đây là một XML Editor gọn nhẹ và thuận tiện để bạn sử dụng trực tuyến.
  • Xerlin: Xerlin là một XML Editor mã nguồn mở cho Java 2 Platform được công bố dưới giấy phép của Apache. Nó là một ứng dụng mô hình hóa XML dựa trên Java, để tạo và chỉnh sửa XML file một cách dễ dàng.
  • CAM - Content Assembly Mechanism: Công cụ CAM XML Editor với XML+JSON+SQL Open-XDX được cung cấp bởi Oracle.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận