Các nguồn sau cung cấp thông tin bổ sung hữu ích về XML. Bạn nên tham khảo chúng để hiểu rõ hơn các chủ đề đã được trình bày trong loạt bài này.

Link hữu ích về XML

Sách tham khảo về XML

XML in a Nutshell
Beginning XML
XML Visual QuickSTart Guide
Pocket XML
XML Step by Step
XML Step by Step

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận