Trình phân tích trong XML (XML Parser) là một thư việc phần mềm hoặc là một package mà cung cấp giao diện cho các ứng dụng trên Client để làm việc với các tài liệu XML. Nó kiểm tra xem định dạng thích hợp của tài liệu XML và cũng có thể xác nhận (validate) các tài liệu XML. Ngày này, các trình duyệt hiện đại có XML Parser được xây dựng sẵn.

Sơ đồ sau minh họa cách XML Parser tương tác với tài liệu XML:

XML Parser

Mục tiêu của một Parser là để biến đổi XML thành một code có thể đọc.

Để làm cho tiến trình phân tích này dễ dàng hơn, trên thị trường có sẵn một số sản phẩm thương mại mà thuận tiện hơn để phân tích tài liệu XML và tạo ra các kết quả đáng tin cậy hơn.

Một số Parser được sử dụng phổ biến là:

  • MSXML (Microsoft Core XML Services) : Đây là một tập hợp các XML Tool chuẩn từ Microsoft, bao gồm một Parser.
  • System.Xml.XmlDocument : Lớp này là một phần của thư viện .NET, chứa một số lớp có liên quan trong khi làm việc với XML.
  • Thư viện Java có Parser riêng: Thư viện này được thiết kế để mà bạn có thể thay thế một Parser đã có sẵn với một triển khai ngoại vi như Xerces từ Apache hoặc Saxon.
  • Saxon : Saxon cung cấp các tool để phân tích, biến đổi, và truy vấn XML.
  • Xerces : Xerces được triển khai trong Java và được phát triển bởi mã nguồn mở nổi tiếng là Apache Software Foundation.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận