Chương này trình bày về cách comment làm việc trong XML. Comment trong XML là tương tự như trong HTML. Các comment được bổ sung để thêm lời ghi chú hoặc giải thích phần code, giúp cho XML code dễ hiểu hơn.

Comment có thể được sử dụng để bao các link, thông tin và các mục có liên quan. Chúng là nhìn thấy chỉ trong source code; không trong XML code. Các comment có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong XML code.

Comment trong XML có cú pháp như sau:

 <!-------Your comment----->

Một comment bắt đầu với \. Bạn có thể thêm phần ghi chú văn bản như là các comment ở giữa các ký tự. Bạn không được lồng comment này bên trong comment khác.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa sự sử dụng của comment trong tài liệu XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!---Students grades are uploaded by months---->
<class_list>
  <student>
   <name>Tanmay</name>
   <grade>A</grade>
  </student>
</class_list>

Bất kỳ text nào ở giữa \ được xem như là một comment.

Qui tắc cho Comment trong XML

Dưới đây là một số qui tắc nên được áp dụng khi sử dụng comment:

 • Các comment không thể xuất hiện trước phần khai báo XML.
 • Các comment có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong một tài liệu.
 • Các comment không được xuất hiện bên trong các giá trị thuộc tính.
 • Comment này không được lồng trong comment khác.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận