Một Document (tài liệu) là một đơn vị cơ sở của thông tin XML được cấu thành bởi các phần tử và đánh dấu khác. Một tài liệu XML có thể chứa các dữ liệu đa dạng. Ví dụ, cơ sở dữ liệu của các số, các số biểu diễn cấu trúc phân tử hoặc một phương trình toán học.

Ví dụ tài liệu XML

Ví dụ sau minh họa một tài liệu XML:

<?xml version="1.0"?>
<contact-info>
   <name>Tanmay Patil</name>
   <company>TutorialsPoint</company>
   <phone>(011) 123-4567</phone>
</contact-info>

Hình ảnh sau minh họa các phần của tài liệu XML:

XML Document

Phần Document Prolog

Phần này ở trên cùng của tài liệu, trước phần tử gốc. Phần này gồm:

  • Khai báo XML
  • Khai báo kiểu tài liệu

Bạn theo link sau để tìm hiểu chi tiết về: Khai báo XML.

Phần Document Element

Phần này là các khối của XML. Chúng phân chia tài liệu thành các phần theo một cấu trúc có hệ thống, mỗi phần phục vụ cho một mục đích cụ thể. Các phần tử có thể là các Container, là một tổ hợp gồm text và các phần tử khác.

Bạn theo linhk sau để tìm hiểu chi tiết về: Phần tử trong XML.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận