2D Transforms được sử dụng để tái thay đổi cấu trúc phần tử, ví dụ như translate, rotate, scale, và skew.

Bảng dưới liệt kê một số giá trị thường được sử dụng trong 2D Transforms:

Giá trịMiêu tả
matrix(n,n,n,n,n,n)Được sử dụng để định nghĩa Matrix Transforms (dạng tịnh tiến theo ma trận) với 6 giá trị
translate(x,y)Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x và trục y
translateX(n)Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x
translateY(n)Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục y
scale(x,y)Được sử dụng để thay đổi độ rộng và chiều cao của phần tử
scaleX(n)Được sử dụng để thay đổi độ rộng của phần tử
scaleY(n)Được sử dụng để thay đổi chiều cao của phần tử
rotate(angle)Được sử dụng để quay phần tử dựa trên một góc (angle)
skewX(angle)Được sử dụng để định nghĩa Skew Transforms (dạng tịnh tiến đối xứng lệch) cùng với trục x
skewY(angle)Được sử dụng để định nghĩa Skew Transforms cùng với trục y
Dưới đây là các ví dụ minh họa cách sử dụng của các thuộc tính trên. Quay 20 độ góc - rotate(20deg) trong CSS ---------------------------------------- Trong ví dụ sau, một hộp sẽ quay theo một góc 20 độ: ```
Vi du 2D Transform trong CSS.
Vi du 2D Transform trong CSS
```Kết quả là: Quay -20 độ góc - rotate(-20deg) trong CSS ------------------------------------------ Trong ví dụ sau, một hộp sẽ quay theo một góc -20 độ: ```
Vi du 2D Transform trong CSS.
Vi du 2D Transform trong CSS
```Kết quả là: Đối xứng lệch theo trục x – skewX(20deg) trong CSS -------------------------------------------------- Trong ví dụ sau, một hộp sẽ đối xứng lệch theo trục x: ```
Vi du 2D Transform trong CSS.
Vi du 2D Transform trong CSS
```Kết quả là: Đối xứng lệch theo trục y – skewY(20deg) trong CSS -------------------------------------------------- Trong ví dụ sau, một hộp sẽ đối xứng lệch theo trục x: ```
Vi du 2D Transform trong CSS.
Vi du 2D Transform trong CSS
```Kết quả là: Matrix Transform trong CSS -------------------------- Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của Matrix Transfrom trong CSS: ```
Vi du 2D Transform trong CSS.
Vi du 2D Transform trong CSS
```Kết quả là:− Ví dụ Matrix Transform theo một hướng khác: ```
Vi du 2D Transform trong CSS.
Vi du 2D Transform trong CSS
```Kết quả là:− Loạt bài hướng dẫn **Học CSS cơ bản và nâng cao** của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: [Tutorialspoint](http://www.tutorialspoint.com/index.htm) và [W3Schools](http://www.w3schools.com/css/)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận