CSS có thuộc tính visibility giúp bạn ẩn một phần tử nào đó. Sử dụng thuộc tính này cùng với JavaScript, bạn có thể tạo ra các menu phức tạp và các layout đa tính năng.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng thuộc tính visibility để ẩn các thông báo lỗi và chỉ hiển thị các thông báo này nếu cần hiển thị tới người sử dụng, hoặc để ẩn các câu trả lời trong các câu hỏi cho tới khi người dùng đã trả lời xong.

Bảng sau liệt kê các giá trị mà thuộc tính visibility có thể nhận:

Giá trịMiêu tả
visibleHiển thị nội dung tới người dùng
hiddenẨn nội dung
collapseChỉ sử dụng với các cột và hàng trong bảng

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của thuộc tính visibility trong CSS:

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p>
     Doan van nay la nhin thay nhu binh thuong.
   </p>

   <p style="visibility:hidden;">
     Doan van nay la khong nhin thay (bi an di).
   </p>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Doan van nay la nhin thay nhu binh thuong.

Doan van nay la khong nhin thay (bi an di).

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận