Tổ hợp Font trong CSS

CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo.

Serif Font trong CSS

Font familyNormalbold
Georgia, serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Times New Roman", Times, serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Palatino Linotype", Palatino, "Book Antiqua", serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
Sans-Serif Font trong CSS -------------------------
Font familyNormalbold
Arial, Helvetica, sans-serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Arial Black", Gadget, sans-serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
Impact, Charcoal, sans-serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
Impact, Charcoal, sans-serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
Tahoma, Geneva, sans-serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
Verdana, Geneva, sans-serifCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
Monospace Font trong CSS ------------------------
Font familyNormalbold
Courier, monospaceCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Courier New", Courier, monospaceCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Lucida Console", Monaco, monospaceCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
" style="text-align: center"> Cursive Font trong CSS ----------------------
Font familyNormalbold
"Comic Sans MS", cursiveCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Courier New", Courier, monospaceCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
"Lucida Console", Monaco, monospaceCau van nay duoi dang Normal Text. **Cau van nay duoi dang Normal Text.**
" style="text-align: center"> Loạt bài hướng dẫn **Học CSS cơ bản và nâng cao** của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: [Tutorialspoint](http://www.tutorialspoint.com/index.htm) và [W3Schools](http://www.w3schools.com/css/)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận