Thuộc tính Border Image trong CSS được sử dụng để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử. Bạn không cần sử dụng bất cứ HTML code nào để gọi Border Image. Cú pháp đơn giản cho Border Image như sau:

#borderimg {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
}

Dưới đây là một số giá trị được sử dụng chủ yếu:

Giá trịMiêu tả
border-image-sourceThiết lập đường dẫn tới vị trí bạn lưu giữ hình ảnh
border-image-sliceĐược sử dụng để cắt Border Image thành các miếng mỏng
border-image-widthThiết lập độ rộng cho Border Image
border-image-repeatNhận các giá trị round, repeat hoặc stretch để tạo hiệu quả tương ứng cho Border Image

Ví dụ

Ví dụ dưới đây minh họa cách thiết lập một hình ảnh thành Border cho các phần tử bởi sử dụng các giá trị trên.


<html>
  <head>

   <style>
     #borderimg1 { 
      border: 10px solid transparent;
      padding: 15px;
      border-image-source: url(../css/images/border.png);
      border-image-repeat: round;
      border-image-slice: 30;
      border-image-width: 10px;
     }
     #borderimg2 { 
      border: 10px solid transparent;
      padding: 15px;
      border-image-source: url(../css/images/border.png);
      border-image-repeat: round;
      border-image-slice: 30;
      border-image-width: 20px;
     }
     #borderimg3 { 
      border: 10px solid transparent;
      padding: 15px;
      border-image-source: url(../css/images/border.png);
      border-image-repeat: round;
      border-image-slice: 30;
      border-image-width: 30px;
     }
   </style>

  </head>
  <body>
   <p id="borderimg1">Vi du ve thuoc tinh border-image trong CSS.</p>
   <p id="borderimg2">Vi du ve thuoc tinh border-image trong CSS.</p>
   <p id="borderimg3">Vi du ve thuoc tinh border-image trong CSS.</p>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận