CSS được sử dụng để điều khiển Style của một tài liệu web. Hay nói cách khác, CSS là một ngôn ngữ StyleSheet để miêu tả sự thể hiện của một tài liệu HTML hoặc XML. CSS3 là phiên bản mới nhất và là phiên bản tiếp theo của CSS2. Điểm khác nhau chính giữa CSS2 và CSS3 là:

 • Media Querie
 • Namespace
 • Selector Level 3
 • Color

CSS3 module

CSS3 được công bố vào 6/1999. Tại phiên bản này, CSS được phân chia thành các Module nhỏ và từng Module chịu trách nhiệm cho một tính năng cụ thể nào đó, ví dụ:

 • Selector
 • Box Model
 • Background
 • Image Value và Replaced Content
 • Text Effect
 • 2D Transformation
 • 3D Transformation
 • Animation
 • Multiple Column Layout
 • User Interface

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận