CSS sử dụng các giá trị màu để xác định màu sắc hiển thị. Bạn có thể thiết lập màu nền (background) hoặc màu cận cảnh (foreground) của một phần tử, hoặc màu của đường viền hay đường bao của một khung hoặc một bảng. Màu được hiển thị bởi kết hợp ba màu là RED, GREEN, và BLUE.

Để xác định màu trong CSS, bạn có thể sử dụng một trong các cách sau:

Định dạngCú phápVí dụ
Hex Code#RRGGBB p{color:#FF0000;}
Short Hex Code#RGB p{color:#6A7;}
RGB(dạng %)rgb(rrr%,ggg%,bbb%) p{color:rgb(50%,50%,50%);}
RGB (tuyệt đối)rgb(rrr,ggg,bbb) p{color:rgb(0,0,255);}
Tên màuaqua, black, etc. p{color:teal;}

Sử dụng Hex Code để xác định màu trong CSS

Mỗi giá trị màu có thể được xác định bởi một giá trị Hex Code gồm 6 chữ số. Hai chữ số đầu tiên biểu diễn một giá trị RED, hai chữ số tiếp theo biểu diễn một giá trị GREEN và hai chữ số cuối cùng biểu diễn giá trị BLUE.

Mỗi giá trị Hex Code này được đặt trước bởi một ký hiệu #.

ColorColor HEX
\#000000
\#FF0000
\#00FF00
\#0000FF
\#FFFF00
\#00FFFF
\#FF00FF
\#C0C0C0
\#FFFFFF

Sử dụng Short Hex Code để xác định màu trong CSS

Đây là dạng rút gọn của Hex Code. Bạn nhìn lại phần cú pháp bên trên, và đọc lại phần Hex Code, bạn sẽ thấy rằng cứ mỗi cặp hai chữ số (cặp RR, cặp GG, cặp BB) trong Hex Code được rút gọn thành một chữ số tương ứng trong Short Hex Code. Ví dụ: nếu trong Hex Code bạn xác định giá trị màu là #66AA77 thì trong Short Hex Code giá trị sẽ là #6A7. Hai giá trị là tương đương.

ColorColor HEX
#000
#F00
#0F0
#0FF
#FF0
#0FF
#F0F
#FFF

Sử dụng RGB để xác định màu trong CSS

Giá trị màu có thể được xác định bởi sử dụng thuộc tính rgb(). Property này nhận ba giá trị, mỗi giá trị tương ứng cho RED, GREEN và BLUE. Giá trị có thể là số nguyên hoặc dạng phần trăm (%).

Ghi chú : Tất cả trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính rgb(). Vì thế tốt nhất là bạn không nên sử dụng chúng.

ColorColor RGB
rgb(0,0,0)
rgb(255,0,0)
rgb(0,255,0)
rgb(0,0,255)
rgb(255,255,0)
rgb(0,255,255)
rgb(255,0,255)
rgb(192,192,192)
rgb(255,255,255)

Sử dụng tên màu để xác định màu trong CSS

Bạn có thể sử dụng tên màu (bằng tiếng Anh) để xác định giá trị màu trong CSS. Tên màu trong CSS là không phân biệt kiểu chữ, do đó Red là tương đương với red và RED.

Safe Color cho trình duyệt

Bảng dưới liệt kê 216 màu được coi như là Safe Color cho các trình duyệt. Các màu này bảo đảm rằng tất cả các mày tính sẽ hiển thị màu một cách chính xác khi gặp bất kỳ màu nào trong 216 trong bảng dưới đây:

0000000000330000660000990000CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận