Thuộc tính user interface trong CSS cho phép bạn thay đổi bất kỳ phần tử nào vào một trong các phần tử user interface chuẩn.

Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính thường được sử dụng trong User Interface trong CSS3:

Giá trịMiêu tả
appearanceCho phép người dùng làm cho các phần tử như là các phần tử UI
box-sizingCho phép người dùng cố định các phần tử trên một khu vực
iconĐược sử dụng để cung cấp Icon trên một khu vực
resizeĐược sử dụng để resize kích cỡ của phần tử trên một khu vực
outline-offsetĐược sử dụng để vẽ đằng sawu Outline
nav-downĐược sử dụng để di chuyển xuống khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ xuống trên bàn phím
nav-leftĐược sử dụng để di chuyển sang trái khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ sang trái trên bàn phím
nav-rightĐược sử dụng để di chuyển sang phải khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ sang phải trên bàn phím/td>
nav-upĐược sử dụng để di chuyển lên khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ lên trên bàn phím
Ví dụ minh họa thuộc tính resize trong CSS ------------------------------------------ Thuộc tính resize có 3 giá trị thường được sử dụng là: - horizontal - vertical - both Sử dụng giá trị **both** trong thuộc tính resize trong CSS3 UI như sau: ```
Hoc CSS co ban tai VietJack
```Kết quả là: Thuộc tính outline-offset trong CSS ----------------------------------- Outline nghĩa là vẽ một đường bên ngoài đường viền bao quanh phần tử. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng thuộc tính outline-offset trong CSS: ``` div { margin: 20px; padding: 10px; width: 300px; height: 100px; border: 5px solid pink; outline: 5px solid green; outline-offset: 15px; }
Hoc CSS co ban tai VietJack
```Kết quả là: Loạt bài hướng dẫn **Học CSS cơ bản và nâng cao** của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: [Tutorialspoint](http://www.tutorialspoint.com/index.htm) và [W3Schools](http://www.w3schools.com/css/)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận