Chuyển đổi từ PX sang EM

Như đã được trình bày trong chương Đơn vị trong CSS, một đơn vị được sử dụng cho chiều cao của font. Một đơn vị em tương đương với kích cỡ của một font đã cho, nếu bạn gán kích cỡ của font là 12px thì mỗi đơn vị em sẽ là 12px, do đó 2em sẽ là 24px.

Do đó, trong phần chuyển đổi dưới đây, khi bạn thiết lập kích cỡ bằng Pixel mặc định là giá trị nào, thì đó chính là kích cỡ của font bạn đang sử dụng, và cũng chính là giá trị tương đương 1 em.

Hướng dẫn

  • Kích cỡ bằng Pixel mặc định nên là 16px
  • Bạn nhập giá trị PX để chuyển đổi sang giá trị EM
  • Hoặc ngược lại, nhập giá trị EM để chuyển đổi sang PX
" style="text-align: center"> Loạt bài hướng dẫn **Học CSS cơ bản và nâng cao** của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: [Tutorialspoint](http://www.tutorialspoint.com/index.htm) và [W3Schools](http://www.w3schools.com/css/)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận