Thuộc tính box sizing được sử dụng để thay đổi chiều cao và độ rộng của phần tử.

Bắt đầu từ CSS2, thuộc tính box làm việc như sau:

width + padding + border = chiều rộng thực sự của một phần tử box

height + padding + border = chiều cao thực sự của một phần tử box

Nghĩa là, khi bạn đã xác định chiều cao và chiều rộng, thì kích cỡ của box sẽ lớn hơn một chút do phải cộng thêm padding và border vào chiều cao và độ rộng bạn đã thiết lập.

Thuộc tính sizing trong CSS2

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của thuộc tính sizing trong CSS2:


<html>
  <head>

   <style>
     .div1 {
      width: 200px;
      height: 100px;
      border: 1px solid green;
     }
     .div2 {
      width: 200px;
      height: 100px;  
      padding: 50px;
      border: 1px solid pink;
     }
   </style>

  </head>
  <body>
   <div class="div1">Hoc CSS co ban tai VietJack</div></br>
   <div class="div2">Hoc CSS co ban tai VietJack</div>
  </body>
</html>

```Kết quả là

<iframe class="result" height="350px" onload="resizeFrame(this)" src="../css/src/thuoc_tinh_box-sizing_trong_css3.htm" width="600px"></iframe>Trong ví dụ trên, mình thiết lập chiều cao và chiều rộng cho hai hình ảnh là như nhau, tuy nhiên bạn có thể thấy rằng kết quả hiển thị là khác nhau, đó là do trong hình thứ hai mình thêm thuộc tính padding.

Thuộc tính box sizing trong CSS3
--------------------------------

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng của thuộc tính box-sizing trong CSS3:
Hoc CSS co ban tai VietJack
</br>
Hoc CSS co ban tai VietJack

```Trong ví dụ trên, bạn để ý rằng cả hai hình ảnh đều có cùng chiều cao và chiều rộng và cùng thuộc tính box-sizing:border-box.

Kết quả là:

Mặc dù trong hình ảnh thứ hai, mình xác định thêm thuộc tính padding, tuy nhiên bằng việc sử dụng cùng thuộc tính box-sizing:border-box, thì chiều cao và chiều rộng của hai hình vẫn là như nhau. Loạt bài hướng dẫn **Học CSS cơ bản và nâng cao** của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: [Tutorialspoint](http://www.tutorialspoint.com/index.htm) và [W3Schools](http://www.w3schools.com/css/)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận