Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# là biến đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Nó còn được gọi là Ép kiểu. Trong C#, ép kiểu có hai mẫu sau:

 • Chuyển đổi kiểu ngầm định (implicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện bởi C# theo một phương thức an toàn kiểu (type-safe). Ví dụ: việc chuyển đổi từ các lớp kế thừa thành các lớp cơ sở.
 • Chuyển đổi kiểu tường minh (explicit) - Việc chuyển đổi này được thực hiện một cách rõ ràng bởi người dùng bằng việc sử dụng các hàm được định nghĩa trước. Các chuyển đổi kiểu tường minh cần một toán tử cast.

Ví dụ sau minh họa một sự chuyển đổi kiểu tường minh trong C#:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      double d = 5678.74;
      int i;

      // cast kieu du lieu double thanh kieu du lieu int.
      i = (int)d;
      Console.WriteLine("Gia tri cua i = " +i);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Phương thức Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C

C# cung cấp các phương thức chuyển đổi kiểu có sẵn được liệt kê trong bảng sau:

STT Phương thức & Miêu tả
1 ToBoolean

Chuyển đổi một kiểu thành một giá trị Boolean, nếu có thể

2 ToByte

Chuyển đổi một kiểu thành một byte

3 ToChar

Chuyển đổi một kiểu thành một Unicode character, nếu có thể

4 ToDateTime

Chuyển đổi một kiểu (kiểu integer hoặc string) thành các cấu trúc date-time

5 ToDecimal

Chuyển đổi một kiểu số thực hoặc số nguyên thành một kiểu thập phân

6 ToDouble

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu double

7 ToInt16

Chuyển đổi một kiểu thành một 16-bit integer

8 ToInt32

Chuyển đổi một kiểu thành một 32-bit integer

9 ToInt64

Chuyển đổi một kiểu thành một 64-bit integer

10 ToSbyte

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu signed byte

11 ToSingle

Chuyển đổi một kiểu thành một số small floating point

12 ToString

Chuyển đổi một kiểu thành một string

13 ToType

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu đã xác định

14 ToUInt16

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned int

15 ToUInt32

Chuyển đổi một kiểu thành một kiểu unsigned long

16 ToUInt64

Chuyển đổi một kiểu thành một unsigned big integer

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi các kiểu dữ liệu đa dạng thành kiểu dữ liệu string trong C#:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Chuyen doi kieu du lieu trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      int i = 75;
      float f = 53.005f;
      double d = 2345.7652;
      bool b = true;
      //su dung phuong thuc ToString()
      Console.WriteLine(i.ToString());
      Console.WriteLine(f.ToString());
      Console.WriteLine(d.ToString());
      Console.WriteLine(b.ToString());

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận