Bạn có thể truyền một mảng như là một tham số hàm trong C#. Dưới đây là ví dụ minh họa khái niệm này:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    double tinhTrungBinh(int[] arr, int size)
    {
      int i;
      double avg;
      int sum = 0;
      for (i = 0; i < size; ++i)
      {
        sum += arr[i];
      }
      avg = (double)sum / size;
      return avg;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Truyen mang nhu la tham so trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp app = new TestCsharp();

      /* mot mang gom 5 so nguyen */
      int[] balance = new int[] { 1000, 2, 3, 17, 50 };
      double avg;

      /* truyen con tro toi mang giong nhu la tham so */
      avg = app.tinhTrungBinh(balance, 5);

      /* hien thi ket qua */
      Console.WriteLine("Gia tri trung binh bang: {0} ", avg);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

 truyền một mảng như là một tham số hàm trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận