Không giống như các vòng lặp for và while, mà kiểm tra điều kiện vòng lặp ở ngay bước đầu tiên của vòng lặp, vòng lặp do…while trong Ngôn ngữ C# kiểm tra điều kiện của nó tại phần cuối của vòng lặp.

Một vòng lặp do…while là tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ ở điểm một vòng lặp do…while bảo đảm thực hiện vòng lặp ít nhất một lần.

Cú pháp của một vòng lặp do…while trong C# là:

do
{
  các lệnh được thực thi

}while( điều_kiện );

Bạn chú ý rằng, biểu thức điều kiện xuất hiện ở cuối cùng của vòng lặp, vì thế các lệnh trong vòng lặp thực hiện một lần trước khi điều kiện được kiểm tra.

Nếu điều kiện true, dòng điều khiển vòng lặp quay trở lại, và các lệnh trong vòng lặp được thực hiện lần nữa. Tiến trình này lặp đi lặp lại tới khi nào điều kiện đã cho trở thành false.

Sơ đồ

Vòng lặp do...while trong C#

Ví dụ

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vong lap do...while trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a = 10;

      /* su thuc thi vong lap do...while */
      do
      {
        Console.WriteLine("Gia tri cua a la: {0}", a);
        a = a + 1;
      }
      while (a < 20);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Vòng lặp do...while trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận