Nó là hợp lệ để lồng các lệnh if-else trong C#, nghĩa là bạn có thể sử dụng một lệnh if hoặc else bên trong lệnh if hoặc else khác.

Cú pháp để lồng các lệnh if trong C# là như sau:

if( biểu_thức 1)
{
  /* các lệnh được thực thi nếu biểu thức 1 là true */
  if(biểu_thức 2)
  {
   /* các lệnh được thực thi nếu biểu thức 2 là true */
  }
}

Bạn có thể lồng else if…else theo cách tương tự như bạn đã lồng lệnh if.

Ví dụ

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Long cac lenh if trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      //* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a = 100;
      int b = 200;

      /* kiem tra dieu kien */
      if (a == 100)
      {
        /* neu dieu kien la true, tiep tuc kiem tra: */
        if (b == 200)
        {
          /* neu dieu kien la true thi in dong sau: */
          Console.WriteLine("Gia tri cua a la 100 va b la 200");
        }
      }
      Console.WriteLine("Gia tri chinh xac cua a la: {0}", a);
      Console.WriteLine("Gia tri chinh xac cua b la : {0}", b);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

 lồng các lệnh if-else trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận