Một Jagged Array trong C# là một mảng của các mảng. Bạn có thể khai báo một Jagged Array với tên scores với kiểu int, như sau:

int [][] scores;

Khai báo một mảng, không tạo mảng đó trong bộ nhớ. Để khai báo mảng như vậy:

int[][] scores = new int[5][];
for (int i = 0; i < scores.Length; i++) 
{
  scores[i] = new int[4];
}

Bạn có thể khởi tọa một Jagged Array trong C# như sau:

int[][] scores = new int[2][]{new int[]{92,93,94},new int[]{85,66,87,88}};

Tại đây, scores là một mảng của hai mảng integer: trong đó, scores[0] là một mảng 3 integer và scores[1] là một mảng 4 integer.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa cách sử dụng một Jagged Array trong C#:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Jagged Array trong C#");
      Console.WriteLine("-----------------------");
      /* mot jagged array cua 5 mang so nguyen*/
      int[][] a = new int[][] { new int[] { 0, 0 }, new int[] { 1, 2 }, new int[] { 2, 4 }, new int[] { 3, 6 }, new int[] { 4, 8 } };
      int i, j;

      /* hien thi gia tri cac phan tu trong mang */
      for (i = 0; i < 5; i++)
      {
        for (j = 0; j < 2; j++)
        {
          Console.WriteLine("Phan tu a[{0}][{1}] = {2}", i, j, a[i][j]);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Jagged Array trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận