Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn có thể gọi một phương thức mà có thể được tham chiếu bởi một Delegate bởi sử dụng đối tượng Delegate đó.

Phương thức nặc danh (Anonymous Method) trong C# cung cấp một kỹ thuật để truyền một khối code như là một tham số delegate. Các phương thức nặc danh là các phương thức không có tên, chỉ có thân phương thức.

Bạn không cần xác định kiểu trả về trong một phương thức nặc danh; nó được suy ra từ lệnh return bên trong thân phương thức nặc danh đó.

Viết một Phương thức nặc danh trong C

Các phương thức nặc danh (Anonymous Method) trong C# được khai báo với việc tạo instance của Delegate đó, với một từ khóa delegate. Ví dụ:

delegate void NumberChanger(int n);
...
NumberChanger nc = delegate(int x)
{
  Console.WriteLine("Phuong thuc nac danh: {0}", x);
};

Khối Console.WriteLine("Anonymous Method: {0}", x); là phần thân của phương thức nặc danh.

Delegate có thể được gọi cả với các phương thức nặc danh cũng như các phương thức được đặt tên theo cùng cách, ví dụ: bằng việc truyền các tham số phương thức tới đối tượng Delegate đó.

Ví dụ:

nc(10);

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa khái niệm trên:

using System;

delegate void NumberChanger(int n);
namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static int num = 10;
    public static void AddNum(int p)
    {
      num += p;
      Console.WriteLine("Phuong thuc co ten: {0}", num);
    }

    public static void MultNum(int q)
    {
      num *= q;
      Console.WriteLine("Phuong thuc co ten: {0}", num);
    }

    public static int getNum()
    {
      return num;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Phuong thuc nac danh trong C#");
      Console.WriteLine("--------------------------------");
      //tao doi tuong delegate su dung phuong thuc nac danh
      NumberChanger nc = delegate(int x)
      {
        Console.WriteLine("Phuong thuc nac danh: {0}", x);
      };

      //goi delegate su dung phuong thuc nac danh
      nc(10);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten
      nc = new NumberChanger(AddNum);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten
      nc(5);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten khac
      nc = new NumberChanger(MultNum);

      //goi delegate su dung phuong thuc co ten
      nc(2);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Phương thức nặc danh trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận