Vòng lặp for trong C# là một cấu trúc điều khiển lặp đi lặp lại mà cho phép bạn viết một vòng lặp một cách hiệu quả, mà cần thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó.

Cú pháp của một vòng lặp for trong Ngôn ngữ chương trình C# là:

for ( khởi_tạo_biến_vòng_lặp; điều_kiện; tăng_giảm_biến_vòng_lặp )
{
  các lệnh được thực thi;
}

Dưới đây là miêu tả dòng điều khiển trong một vòng lặp for:

Bước khởi_tạo_biến_vòng_lặp được thực hiện đầu tiên và chỉ một lần. Bước này cho phép bạn khai báo và khởi tạo bất kỳ biến điều khiển vòng lặp nào. Bạn không được yêu cầu để đặt một lệnh ở đây, miễn là một dấu hai chấm xuất hiện.

Tiếp theo, điều_kiện được ước lượng. Nếu điều kiện là true, phần thân vòng lặp được thực thi. Nếu nó là false, phần thân vòng lặp không được thực thi và dòng điều khiển nhảy tới lệnh tiếp theo ngay sau vòng lặp for.

Sau khi phần thân vòng lặp for thực thi, dòng điều khiển nhảy tới lệnh tăng_giảm_biến_vòng_lặp. Lệnh này cho phép bạn cập nhật bất kỳ biến điều khiển vòng lặp nào. Lệnh này có thể để trống, miễn là một dấu hai chấm xuất hiện sau điều kiện.

điều_kiện bây giờ được ước lượng lần nữa. Nếu là true, vòng lặp thực thi và tiến trình lặp đi lặp lại chính nó (phần thân vòng lặp, sau đó là tăng_giảm_biến_vòng_lặp, và sau đó kiểm tra điều kiện lần nữa). Sau khi điều kiện trở thành false, vòng lặp for kết thúc.

Sơ đồ

vòng lặp for trong Ngôn ngữ chương trình C#

Dưới đây là ví dụ minh họa vòng lặp for trong C#:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vong lap for trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      //su thuc thi vong lap for
      for (int a = 10; a < 20; a = a + 1)
      {
        Console.WriteLine("Gia tri cua a la: {0}", a);
      }
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

vòng lặp for trong Ngôn ngữ chương trình C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận