Một lệnh if trong C# chứa một biểu thức logic được theo sau bởi một hoặc nhiều lệnh.

Sau đây là cú pháp của một lệnh if trong C#:

if(biểu_thức)
{
  /* các lệnh được thực thi nếu biểu_thức là true */
}

Nếu biểu thức logic được ước lượng là true, thì sau đó khối code bên trong lệnh if sẽ được thực thi. Nếu biểu thức logic được ước lượng là false, thì khi đó, lệnh ngay sau lệnh if sẽ được thực thi.

Sơ đồ

lệnh if trong C#

Dưới đây là ví dụ minh họa lệnh if trong C#:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Lenh if trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a = 10;
      /* kiem tra dieu kien cua bieu thuc trong lenh if*/
      if (a < 20)
      {
        /* neu dieu kien la true thi se in ra dong sau: */
        Console.WriteLine("a nho hon 20");
      }
      Console.WriteLine("Gia tri cua a la: {0}", a);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Một lệnh if trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận