Một vòng lặp while trong C# thực hiện lặp đi lặp lại một lệnh mục tiêu đến khi nào điều kiện đã cho còn là đúng.

Cú pháp của vòng lặp while trong C# là:

while(điều_kiện)
{
  statement - các lệnh cần thực thi
}

Tại đây, statement có thể là lệnh đơn hoặc một khối các lệnh. điều_kiện có thể là bất kỳ biểu thức nào, và giá trị true là bất kỳ giá trị nào khác 0. Vòng lặp lặp đi lặp lại trong khi điều_kiện là true.

Khi điều kiện trở thành false, chương trình điều khiển ngay lập tức chuyển tới dòng lệnh ngay sau vòng lặp.

Sơ đồ

vòng lặp while trong C#

Ở đây, điểm chính của vòng lặp while là nó có thể không chạy. Bởi vì khi kiểm tra điều kiện và kết quả là false, phần thân vòng lặp được bỏ qua và lệnh đầu tiên ngay sau vòng lặp sẽ được thực thi.

Dưới đây là ví dụ minh họa vòng lặp while trong C#:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vong lap while trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a = 10;

      /* su thuc thi cua vong lap while */
      while (a < 20)
      {
        Console.WriteLine("Gia tri cua a la: {0}", a);
        a++;
      }
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

vòng lặp while trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận