C# hỗ trợ các mảng đa chiều. Các mảng đa chiều cũng được gọi là mảng hình chữ nhật. Bạn có thể khai báo một mảng chuỗi hai chiều như sau:

string [,] names;

Hoặc, một mảng các biến int 3 chiều, như sau:

int [ , , ] m;

Mảng hai chiều trong C# C#

Mẫu đơn giản nhất của mảng đa chiều là mảng hai chiều. Một mảng hai chiều về bản chất là danh sách của các mảng một chiều.

Một mảng 2 chiều có thể được nghĩ như là một bảng, có x hàng và y cột. Dưới đây là một mảng hai chiều có 3 hàng và 4 cột.

Mảng hai chiều trong C#

Như vậy, mỗi phần tử trong mảng a được định danh bởi một tên phần tử trong kiểu mẫu a[i][j], với a là tên mảng và i, j là các subscript – chỉ số được xác định duy nhất mỗi phần tử trong a.

Khởi tạo mảng hai chiều trong C# C#

Các mảng đa chiều có thể được khởi tạo bởi xác định các giá trị trong dấu móc vuông cho mỗi hàng. Sau đây là một hàng với 3 hàng và mỗi hàng chứa 4 cột.

int [,] a = int [3,4] = {
  {0, 1, 2, 3} ,  /* khởi tạo cho hàng bắt đầu với chỉ mục 0 */
  {4, 5, 6, 7} ,  /* khởi tạo cho hàng bắt đầu với chỉ mục 1 */
  {8, 9, 10, 11}  /* khởi tạo cho hàng bắt đầu với chỉ mục 2 */
};

Truy cập các phần tử của mảng hai chiều trong C# C#

Các phần tử mảng hai chiều được truy cập bởi sử dụng các chỉ số, ví dụ chỉ số hàng và chỉ số cột. Ví dụ:

int val = a[2,3];

Lệnh trên sẽ truy cập vào phần tử thứ 4 từ hàng thứ 3 của mảng. Bạn có thể kiểm tra lại nó trong sơ đồ trên. Bây giờ chúng ta xem xét ví dụ dưới đây, chúng tôi đã sử dụng các vòng lặp lồng vào nhau để xử lý một mảng hai chiều:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Mang da chieu trong C#");
      Console.WriteLine("-----------------------");
      /* mot mang hai chieu gom 5 hang va 2 cot*/
      int[,] a = new int[5, 2] { { 0, 0 }, { 1, 2 }, { 2, 4 }, { 3, 6 }, { 4, 8 } };
      int i, j;

      /* hien thi gia tri cac phan tu trong mang */
      for (i = 0; i < 5; i++)
      {
        for (j = 0; j < 2; j++)
        {
          Console.WriteLine("Phan tu a[{0},{1}] = {2}", i, j, a[i, j]);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Mảng đa chiều trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận