C# cung cấp một kiểu dữ liệu đặc biệt, kiểu nullable, từ đó bạn có thể gán dãy các giá trị thông thường cũng như các giá trị null trong C#.

Ví dụ: Bạn có thể lưu giữ bất kỳ giá trị từ -2,147,483,648 tới 2,147,483,647 hoặc null trong một biến Nullable<Int32>. Tương tự, bạn có thể gán true, false hoặc null trong một biến Nullable<bool>. Cú pháp để khai báo một kiểu nullable trong C# là như sau:

< kiểu_dữ_liệu > ? <tên_biến> = null;

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng kiểu dữ liệu nullable trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nullable trong C#");
      Console.WriteLine("-----------------------\n");
      int? num1 = null;
      int? num2 = 45;
      double? num3 = new double?();
      double? num4 = 3.14157;

      bool? boolval = new bool?();

      // hien thi gia tri

      Console.WriteLine("Minh hoa gia tri Nullable kieu int: {0}, {1}, {2}, {3}", num1, num2, num3, num4);
      Console.WriteLine("Minh hoa gia tri Nullable kieu boolean: {0}", boolval);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Nullable trong C#

Toán tử ?? trong C

Toán tử Null Coalescing hay toán tử ?? trong C# được sử dụng với các kiểu giá trị nullable và các kiểu tham chiếu. Nó được sử dụng để chuyển đổi một toán hạng tới toán hạng với kiểu nullable, tại đây có thể là một sự chuyển đổi ngầm định.

Với toán tử này sẽ làm code bạn gọn, sạch và chuyên nghiệp hơn. Toán tử ?? đã được giới thiệu từ C# phiên bản 2.0. Toán tử ?? có 2 toán hạng. Nếu giá trị của toán hạng đầu tiên là null, thì toán tử trả về giá trị của toán hạng thứ hai; nếu không thì, nó trả về giá trị của toán hạng đầu tiên. Ví dụ sau minh họa toán tử ?? trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nullable trong C#");
      Console.WriteLine("-----------------------\n");
      double? num1 = null;
      double? num2 = 3.14157;
      double num3;
      num3 = num1 ?? 5.34;
      Console.WriteLine("Gia tri cua num3 la: {0}", num3);
      num3 = num2 ?? 5.34;
      Console.WriteLine("Gia tri cua num3 la: {0}", num3);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Nullable trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận