Một lệnh switch trong C# cho một biến được kiểm tra một cách bình đẳng trong danh sách các giá trị. Mỗi giá trị được gọi là một case - trường hợp và biến được chuyển tới được kiểm tra cho mỗi trường hợp switch.

Cú pháp của lệnh switch trong C# như sau:

switch(biểu_thức) {
  case biểu_thức_hằng :
   các lệnh cần thực thi;
   break; /* tùy ý */
  case biểu_thức_hằng :
   các lệnh cần thực thi;
   break; /* tùy ý */

  /* số lượng lệnh case là tùy theo bạn */
  default : /* tùy ý */
   các lệnh cần thực thi;
}

Các quy tắc sau được áp dụng tới một lệnh switch:

 • Biểu thức biểu_thức được sử dụng trong một lệnh switch phải có kiểu là integer hoặc liệt kê, hoặc là một trong các kiểu lớp trong đó lớp có một hàm biến đổi đơn tới một kiểu integer hoặc kiểu liệt kê.

 • Bạn có thể có bất kỳ số lệnh case nào trong một switch. Mỗi case được theo sau bởi giá trị để được so sánh và một dấu hai chấm.

 • biểu_thức_hằng cho một case phải cùng kiểu dữ liệu với biến trong switch, và nó phải là hằng số.

 • Khi biến được chuyển tới là cân bằng với một case, lệnh theo sau case đó sẽ thực thi tới khi gặp lệnh break.

 • Khi gặp lệnh break, switch kết thúc, và dòng điều khiển nhảy tới dòng lệnh tiếp theo của lệnh switch đó.

 • Không phải mỗi case cần chứa một lệnh break. Nếu không có lệnh break nào xuất hiện, dòng điều khiển sẽ không tới được case tiếp theo cho tới khi bắt gặp một lệnh break.

 • Một lệnh switch có thể có một case mặc định tùy chọn, mà phải xuất hiện ở cuối cùng của switch. Case mặc định này có thể được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ khi không có case nào true. Trong trường hợp case mặc định này thì không cần lệnh break.

Sơ đồ

Lệnh switch case trong C#

Ví dụ

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Lenh switch trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      char grade = 'B';

      switch (grade)
      {
        case 'A':
          Console.WriteLine("Xuat sac!");
          break;
        case 'B':
        case 'C':
          Console.WriteLine("Gioi");
          break;
        case 'D':
          Console.WriteLine("Trung binh");
          break;
        case 'F':
          Console.WriteLine("Hoc lai");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Gia tri khong hop le");
          break;
      }
      Console.WriteLine("Hoc luc cua ban la: {0}", grade);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Lệnh switch case trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận