Lệnh continue trong C# làm việc hơi giống với lệnh break. Thay vì bắt buộc kết thúc, nó bắt buộc vòng lặp tiếp theo diễn ra, bỏ qua bất kỳ đoạn code nào ở giữa.

Với vòng lặp for, lệnh continue làm cho bước kiểm tra điều kiện và phần increment của vòng lặp thực thi. Với while và do…while, lệnh continue làm điều khiển chương trình chuyển tới các kiểm tra điều kiện.

Cú pháp của lệnh continue trong C# như sau:

continue;

Sơ đồ

Lệnh continue trong C#

Dưới đây là ví dụ minh họa lệnh continue trong C#:

using System;

namespace HoclaptrinhCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Lenh continue trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------");

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a = 10;

      /* su thuc thi vong lap do...while */
      do
      {
        if (a == 15)
        {
          /* nhay qua vong lap */
          a = a + 1;
          continue;
        }
        Console.WriteLine("Gia tri cua a la: {0}", a);
        a++;
      }
      while (a < 20);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Lệnh continue trong C#

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận