Tổng hợp các hàm(function) trong jQuery. Các bạn có thể tham khảo danh sách các hàm dưới đây để vận dụng làm việc tốt hơn với jQuery nhé.

Các hàm(function) trong jQuery

MỤC LỤC BÀI HỌC

Mở đầu
.add() trong jQuery
.addBack() trong jQuery
.addClass() trong jQuery
.after() trong jQuery
.andSelf() trong jQuery
.animate() trong jQuery
.append() trong jQuery
.appendTo() trong jQuery
.attr() trong jQuery
.before() trong jQuery
.bind() trong jQuery
.blur() trong jQuery
.change() trong jQuery
.children() trong jQuery
.clearQueue() trong jQuery
.click() trong jQuery
.clone() trong jQuery
.closest() trong jQuery
.contents() trong jQuery
.context trong jQuery
.css() trong jQuery
.dblclick() trong jQuery
.delay() trong jQuery
.delegate() trong jQuery
.dequeue() trong jQuery
.detach() trong jQuery
.die() trong jQuery
.each() trong jQuery
.empty() trong jQuery
.end() trong jQuery
.eq() trong jQuery
.error() trong jQuery
.fadeIn() trong jQuery
.fadeOut() trong jQuery
.fadeTo() trong jQuery
.fadeToggle() trong jQuery
.filter() trong jQuery
.find() trong jQuery
.finish() trong jQuery
.first() trong jQuery
.focus() trong jQUery
.focusin() trong jQuery
.focusout() trong jQuery
.get(n) trong jQuery
.has() trong jQuery
.hasClass() trong jQuery
.height() trong jQuery
.hide() trong jQuery
.hover() trong jQuery
.html() trong jQuery
.index() trong jQuery
.innerHeight() trong jQuery
.innerWidth() trong jQuery
.insertAfter() trong jQuery
.insertBefore() trong jQuery
.is() trong jQuery
.jquery trong jQuery
.keydown() trong jQuery
.keyup() trong jQuery
.last() trong jQuery
.length trong jQuery
.live() trong jQuery
.load() trong jQuery
.map() trong jQuery
.mousedown() trong jQuery
.mouseenter() trong jQuery
.mouseleave() trong jQuery
.mousemove() trong jQuery
.mouseout() trong jQuery
.mouseover() trong jQuery
.mouseup() trong jQuery
.next() trong jQuery
.nextAll() trong jQuery
.nextUntil() trong jQuery
.not() trong jQuery
.off() trong jQuery
.offset() trong jQuery
.offsetParent() trong jQuery
.on() trong jQuery
.one() trong jQuery
.outerHeight() trong jQuery
.outerWidth() trong jQuery
.parent() trong jQuery
.parentsUntil() trong jQuery
.position() trong jQuery
.prepend() trong jQuery
.prependTo() trong jQuery
.prev() trong jQuery
.prevAll() trong jQuery
.prevUntil() trong jQuery
.remove() trong jQuery
.removeAttr() trong jQuery
.removeClass() trong jQuery
.removeData() trong jQuery
.removeProp() trong jQuery
.replaceWith() trong jQuery
.resize() trong jQuery
.scroll() trong jQuery
.scrollLeft() trong jQuery
.scrollTop() trong jQuery
.select() trong jQuery
.selector() trong jQuery
.serialize() trong jQuery
.serializeArray() trong jQuery
.show() trong jQuery
.siblings() trong jQuery
.size() trong jQuery
.slice() trong jQuery
.slideDown() trong jQuery
.slideToggle() trong jQuery
.slideUp() rong jQuery
.stop() trong jQuery
.submit() trong jQuery
.text() trong jQuery
.toArray() trong jQuery
.toggle() trong jQuery
.toggleClass() trong jQuery
.trigger() trong jQuery
.triggerHandler() trong jQuery
.unbind() trong jQuery
.undelegate() trong jQuery
.unload() trong jQuery
.unwrap() trong jQuery
.val() trong jQuery
.width() trong jQuery
.wrap() trong jQuery
.wrapAll() trong jQuery
.wrapInner() trong jQuery