Định nghĩa và sử dụng .triggerHandler() trong jQuery

.triggerHandler(): kích hoạt sự kiện được xác định cho thành phần đc chọn.

Phương pháp này tương tự như phương pháp .trigger(), ngoại trừ việc kích hoạt giá trị mặc định cho sự kiện (như một form submission). Trong khi .trigger() sẽ hoạt động trên tất cả các thành phần phụ hợp bởi các đối tượng jQuery, .triggerHandler() chỉ ảnh hưởng đến các thành phần trùng khớp đầu tiên.

Cấu trúc .triggerHandler() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.triggerHandler(Sự kiện,Tham số)

$('input').triggerHandler(select);

.triggerHandler(Sự kiện,Tham số)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $("button").click(function(){
    $('.test').on('thamso', function(event, param1, param2) {
      alert(param1 + "\n" + param2);
    });
    $('.test').triggerHandler('thamso', ['Custom', 'Event']);
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div</div>
<button>Button</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem kết quả.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận