Định nghĩa và sử dụng .remove() trong jQuery

.remove(): Loại bỏ các thành phần được xác định.

Cấu trúc .remove() trong jQuery .remove() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.remove()

Loại bỏ tất cả các thành phần được chọn

$('.test').remove();
.remove('Bộ chọn')

Loại bỏ tất cả các thành phần được xác định

$('p').remove('div.test');

.remove()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('.test').remove();
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div có class test</div>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần div có class="test" đã bị loại bỏ.

.remove('Bộ chọn')

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('div').remove(".test");
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div có class test</div>
<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy trong các thành phần div chỉ có thành phần có class="test" đã bị loại bỏ.

Viết câu trả lời

Drop Images