Định nghĩa và sử dụng .get(n) trong jQuery

 • .get(n): Lấy các thành phần DOM phù hợp của các đối tượng jQuery.
 • .get(): nếu không có giá trị n, thì .get() sẽ lấy tất cả các thành phần.
 • .get(n) lấy thành phần tương ứng với giá trị n.
 • Dữ liệu lấy được sẽ có dạng "mãng": [object01 object02]

VD:

<ul> <li class="first">Thành phần li thứ 1</li> <li class="second">Thành phần li thứ 2</li> </ul> $('li').get();

Dữ liệu lấy được: [<li class="first">, <li class="second">]

$('li').get(0);

Dữ liệu lấy được: [<li class="first">]

Cấu trúc .get(n) trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.get()

Lấy tất cả các đối tượng.
$('li').get();
.get(n)
Lấy đối tượng dựa theo chỉ số n
$('li').get(0);

.get(n)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  function testFn(list) {
    var a = [];
    for (var i = 0; i < list.length; i++) {
      a.push(list[i].innerHTML);
    }
    $('span').text(a.join(" "));
  }
  testFn($('li').get());
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần li thứ 1</li>
<li>Thành phần li thứ 2</li>
</ul>
<span></span>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Với cách sử dụng như trên ta đã lấy từng giá trị html của các đối tượng li trong list.

Viết câu trả lời

Drop Images