Định nghĩa và sử dụng .trigger() trong jQuery

.trigger(): Thực hiện tất cả các xử lý và đính kèm các loại sự kiện nhất định tới thành phần được chọn.

Cấu trúc .trigger() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.trigger(Sự kiện,Tham số)

$('input').trigger(select);

.trigger(Sự kiện,Tham số)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $("button").click(function(){
    $('.test').on('thamso', function(event, param1, param2) {
      alert(param1 + "\n" + param2);
    });
    $('.test').trigger('thamso', ['Custom', 'Event']);
  });
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div</div>
<button>Button</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Click vào button để xem kết quả.

Viết câu trả lời

Drop Images