Định nghĩa và sử dụng .val() trong jQuery

.val(): Lấy giá trị hiện tại của thành phần, hoặc thay đổi giá trị cho thành phần. .val() sẽ lấy giá trị đầu tiên nếu thành phần chọn là một danh sách.

Cấu trúc .val() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.val()

Lấy giá trị của thành phần

$('input').val();
.val('giá trị')

Gán giá trị cho thành phần

$('select').val('giá trị của thành phần');
$('input').val(100);

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.4

.val(function(index,value){...})

$('input').val(function(index,value){
  return value + ' ' + this.className;
});

.val()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  var inputVal = $('input').val();
  $('button').click(function(){
    alert(inputVal); 
  });
});
</script>
</head>

<body>
<input type="text" value="12">
<button>Click</button>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Với cách sử dụng $('input').val() ta đã lấy giá trị của , click vào button ta sẽ thấy kết quả.

.val(function(index,value){...})

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
  $('input').val(function( index, value ) {
    return value + ' ' + this.className;
  });
});
</script>
</head>

<body>
<input type="text" value="" class="test">
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Với cách sử dụng trên ta đã lấy giá trị của thuộc tính class để gán cho giá trị của thuộc tính value

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận