Định nghĩa và sử dụng .insertBefore() trong jQuery

.insertBefore(): Chèn hoặc di chuyển một thành phần vào ngay trước mục tiêu được chọn.

Cấu trúc .insertBefore() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.insertBefore(Mục tiêu)

$('<p>Thành phần p</p>').insertBefore('.test');

.insertBefore(bộ chọn)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('<p>Thành phần p được chèn</p>').insertBefore('div.test');
});
</script>
</head>

<body>
<div class="test">Thành phần div</div>
<div class="test">Thành phần div</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần p đã được chèn vào ngay trước thành phần div có class test.

Viết câu trả lời

Drop Images