Định nghĩa và sử dụng .map() trong jQuery

.map(): Qua mỗi phần tử được chọn, thông qua một function tạo ra một jquery object có chứa các giá trị trả lại.

Cấu trúc .map() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.map(function(){...})

$('input').map(function(){return this id});

.map(Mục tiêu)

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('p').append($('input').map(function(){
         return this.id;
    }).get().join(", "));
});
</script>
</head>

<body>
<p>Value: </p>
<input type="text" id="text01" />
<input type="text" id="text02" />
<input type="text" id="text03" />
<input type="text" id="text04" />
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Cách sử dụng .map() như trên, ta đã trả lại các giá trị id của input, sau đó lấy các giá trị này thông qua phương thức .get(), kết nối các giá trị này thông qua phương thức .join().

Viết câu trả lời

Drop Images