Định nghĩa và sử dụng .first() trong jQuery

.first(): Xác định thành phần đầu tiên trong các thành phần phù hợp.

Cấu trúc .first() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.first()

$('li').first();

.first()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    $('li').first().css('color','red');
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy thành phần đầu tiên trong danh sách đã được xác định.

Viết câu trả lời

Drop Images