Học Java cơ bản và nâng cao

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao. Nó được sử dụng để hướng tới các lập trình viên viết ứng dụng "write one, run everywhere" (viết một lần, chạy mọi nơi, nghĩa là đoạn code Java sau khi được biên dịch có thể chạy được trên tất cả các nền tảng hỗ trợ Java mà không cần phải được biên dịch lại. Các ứng dụng Java sau khi đã được biên dịch thành bytecode có thể chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào (Java virtual machine)

Cho đến năm 2018, Java là một trong những ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt cho các úng dựng web client- server. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 9 triệu lập trình viên Java

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Java cơ bản và nâng cao miễn phí trên website:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Java cơ bản

Mở đầu
Java là gì?
Lịch sử Java
Tổng quan về Java
Cài đặt môi trường Java
Cách thiết lập PATH trong Java
Chương trình Java đầu tiên Hello World
Phân tích nội tại chương trình Hello World trong Java
Cú pháp Java cơ bản
Giới thiệu JDK, JRE và JVM trong Java
Các kiểu biến trong Java
Kiểu dữ liệu trong Java
Toán tử trong Java
Vòng lặp trong Java
Lệnh IF/ELSE, Lệnh SWITCH/CASE trong Java
Number trong Java
Character trong Java

Khái niệm Hướng đối tượng

Khái niệm hướng đối tượng (OOP) trong Java
Đối tượng và lớp (class) trong Java
Phương thức trong Java
Nạp chồng phương thức trong Java
Constructor trong Java
Từ khóa static trong Java
Từ khóa this trong Java
Tính kế thừa trong Java - Từ khóa extends và implements trong Java
Quan hệ HAS-A trong Java
Ghi đè phương thức trong Java
Kiểu trả về covariant trong Java
Từ khóa super trong Java
Từ khóa final trong Java
Đa hình trong Java
Gắn kết tĩnh và Gắn kết động (Dynamic Binding) trong Java
Toán tử instanceof trong Java
Tính trừu tượng trong Java
Lớp trừu tượng - Abstract Class trong Java
Interface trong Java
Phân biệt lớp abstract và Interface trong Java
Package trong Java
Các kiểu Modifier trong Java
Non Access Modifier trong Java
Access Modifier trong Java
Tính bao đóng trong Java
Lớp Object trong Java
Nhân bản đối tượng trong Java
Mảng (Array) trong Java
Lớp Wrapper trong Java
Gọi bởi giá trị trong Java
Từ khóa strictfp trong Java
Date và Time trong Java
Regular Expression trong Java

File và I/O trong Java

File và I/O trong Java
ByteArrayInputStream trong Java
DataInputStream trong Java
ByteArrayOutputStream
DataOutputStream trong Java
Lớp File trong Java
Lớp FileReader trong Java
Lớp FileWriter trong Java

String trong Java

String trong Java
Immutable String trong Java
So sánh chuỗi trong Java
Nối chuỗi trong Java
Chuỗi con trong Java
Phương thức của lớp String trong Java
Lớp StringBuffer trong Java
StringBuilder trong Java
So sánh lớp String và StringBuffer trong Java
So sánh lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java
Tạo lớp Immutable trong Java
String toString() trong Java
Lớp StringTokenizer trong Java

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Exception trong Java
Khối try-catch trong Java
Khối finally trong Java
Từ khóa throw trong Java
ExceptionHandling và Ghi đè phương thức trong Java
Custom Exception trong Java

Cấu trúc dữ liệu trong Java

Cấu trúc dữ liệu trong Java
Enum trong Java
Lớp BitSet trong Java
Lớp Vector trong Java
Lớp Stack trong Java
Lớp Dictionary trong Java
Lớp Hashtable trong Java
Lớp Properties trong Java

Collection trong Java

Collection trong Java
Collection Interface trong Java
List Interface trong Java
Set Interface trong Java
SortedSet Interface trong Java
Map Interface trong Java
Map.Entry Interface trong Java
SortedMap Interface trong Java
Lớp LinkedList trong Java
Lớp ArrayList trong Java
Lớp HashSet trong Java
Lớp LinkedHashSet trong Java
Lớp TreeSet trong Java
Lớp HashMap trong Java
Lớp TreeMap trong Java
Thuật toán Collection trong Java
Sử dụng Iterator trong Java
Sử dụng Comparator trong Java

Java nâng cao

Generic trong Java
Serialization trong Java
Lập trình mạng Socket - Lập trình mạng Socket trong Java
Gửi Email trong Java
Thread trong Java
Cơ bản về Applet trong Java
Tạo Javadoc

Chi tiết về Vòng lặp trong Java

Vòng lặp while trong Java
Vòng lặp for trong Java
Vòng lặp do...while trong Java
Vòng lặp foreach trong Java
Lệnh break trong Java
Lệnh continue trong Java

Điều khiển luồng trong Java

Lệnh if trong Java
Lệnh if...else trong Java
Lồng lệnh if trong Java
Lệnh switch trong Java

Tài liệu tham khảo Java

Tài liệu tham khảo về Java