Nếu bạn muốn biểu diễn bất cứ đối tượng nào dưới dạng một chuỗi, thì phương thức bạn nghĩ ngay đến là toString(). Phương thức toString() trả về biểu diễn chuỗi của đối tượng.

Nếu bạn in bất cứ đối tượng nào, Trình biên dịch Compiler trong Java sẽ gọi nội tại phương thức toString() trên đối tượng. Vì thế việc ghi đè phương thức toString(), và trả về kết quả mong muốn, nó có thể là trạng thái của một đối tượng, tùy thuộc vào trình triển khai của bạn.

Lợi thế của phương thức toString() trong Java

Bằng việc ghi đè phương thức toString() của lớp Object, bạn có thể trả về các giá trị của đối tượng, vì thế bạn không cần viết quá nhiều code.

Tìm hiểu vấn đề khi không có phương thức toString()

Bạn theo dõi code đơn giản sau để in tham chiếu:

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   String Str = new String("Chao mung ban den voi Vietjack.com");

   System.out.print("Gia tri tra ve la :");
   System.out.println(Str.toString());
  }
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Gia tri tra ve la :Chao mung ban den voi Vietjack.com 

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, lệnh in s1 và s2 sẽ in các giá trị hashcode của các đối tượng, nhưng mình muốn in các giá trị của đối tượng này. Vì thế, Trình biên dịch Compiler gọi nội tại phương thức toString(), ghi đè phương thức này sẽ trả về các giá trị cụ thể. Bạn theo dõi ví dụ dưới đây để hiểu thêm về điều này.

Ví dụ của phương thức toString() trong Java

Dưới đây là ví dụ thực về phương thức toString() trong Java:

class Student{ 
 int masv; 
 String ten; 
 String tinh; 

 Student(int masv, String ten, String tinh){ 
 this.masv=masv; 
 this.ten=ten; 
 this.tinh=tinh; 
 } 

 public String toString(){//ghi de phuong thuc toString() 
 return masv+" "+ten+" "+tinh; 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
  Student s1=new Student(101,"Hoang","HaNoi"); 
  Student s2=new Student(102,"Thanh","HaiPhong"); 

  System.out.println(s1);//compiler se viet o day la s1.toString() 
  System.out.println(s2);//compiler se viet o day la s2.toString() 
 } 
}  

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

101 Hoang HaNoi
102 Thanh HaiPhong 

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận