Vòng lặp while trong Java

Một vòng lặp while là một cấu trúc điều khiển cho phép bạn lặp đi lặp lại một tác vụ một số lần nào đó.

Cú pháp của một vòng lặp while trong Java như sau:

while(Bieu_thuc_boolean)
{
  //phan than vong lap
}

Khi thực thi, nếu kết quả của boolean_expression là true, thì các hoạt động bên trong vòng lặp được thực thi. Nó sẽ tiếp tục khi nào mà kết quả expression này vẫn là true.

Ở đây, điểm chính của vòng lặp while là vòng lặp có thể chưa từng chạy lần nào. Đó là khi expression được kiểm tra và kết quả là false, thân vòng lặp sẽ bị bỏ qua và lệnh đầu tiên sau vòng lặp while sẽ được thực thi.

Ví dụ minh họa vòng lặp while trong Java

public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   int x = 10;

   while( x < 20 ) {
     System.out.print("Gia tri cua x : " + x );
     x++;
     System.out.print("\n");
   }
  }
}

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua x : 10
Gia tri cua x : 11
Gia tri cua x : 12
Gia tri cua x : 13
Gia tri cua x : 14
Gia tri cua x : 15
Gia tri cua x : 16
Gia tri cua x : 17
Gia tri cua x : 18
Gia tri cua x : 19

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận