Có nhiều điểm khác nhau giữa lớp String và StringBuffer trong Java.

Bảng dưới liệt kê các điểm khác nhau này:

Lớp StringBuffer Lớp StringBuilder
Lớp StringBuffer là đồng bộ (synchronized), tức là an toàn luồng (thread safe). Nghĩa là hai Thread không thể gọi đồng thời các phương thức của lớp StringBuffer StringBuilder là không đồng bộ (non-synchronized) tức là không an toàn luồng. Nghĩa là hai Thread có thể gọi đồng thời các phương thức của lớp StringBuilder
StringBuffer là kém hiệu quả hơn StringBuilder StringBuilder là hiệu quả hơn StringBuffer

Ví dụ về lớp StringBuffer trong Java

public class BufferTest{ 
  public static void main(String[] args){ 
    StringBuffer buffer=new StringBuffer("hello"); 
    buffer.append("java"); 
    System.out.println(buffer); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

hellojava

Ví dụ về lớp StringBuilder trong Java

public class BuilderTest{ 
  public static void main(String[] args){ 
    StringBuilder builder=new StringBuilder("hello"); 
    builder.append("java"); 
    System.out.println(builder); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

hellojava

Kiểm tra hiệu suất của lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java

Bạn thử ví dụ đơn giản sau để kiểm tra hiệu suất của lớp StringBuffer và lớp StringBuilder trong Java:

public class ConcatTest{ 
  public static void main(String[] args){ 
    long startTime = System.currentTimeMillis(); 
    StringBuffer sb = new StringBuffer("Java"); 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      sb.append("Hoclaptrinh"); 
    } 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi StringBuffer: " + (System.currentTimeMillis() - startTime) + "ms"); 
    startTime = System.currentTimeMillis(); 
    StringBuilder sb2 = new StringBuilder("Java"); 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      sb2.append("Hoclaptrinh"); 
    } 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi StringBuilder: " + (System.currentTimeMillis() - startTime) + "ms"); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Time taken by StringBuffer: 16ms
Time taken by StringBuilder: 0ms 

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận