Cả lớp abstract và Interface được sử dụng để thu được tính trừu tượng, từ đó chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả lớp trừu tượng và Interface không thể được khởi tạo. Nhưng cũng có các điểm khác nhau giữa lớp trừu tượng và Interface, như sau:

STT Lớp trừu tượng Interface
1 Lớp trừu tượng có thể có các phương thức abstract và non-abstract Interface chỉ có thể có phương thức abstract
2 Lớp trừu tượng không hỗ trợ đa kế thừa Interface hỗ trợ đa kế thừa
3 Lớp trừu tượng có thể có các biến final, non-final, static và non-static Interface chỉ có các biến static và final
4 Lớp trừu tượng có thể có phương thức static, phương thức main và constructor Interface không thể có phương thức static, main hoặc constructor.
5 Từ khóa abstract được sử dụng để khai báo lớp trừu tượng Từ khóa interface được sử dụng để khai báo Interface
6 Lớp trừu tượng có thể cung cấp trình triển khai của Interface Interface không cung cấp trình triển khai cụ thể của lớp abstract
6 Ví dụ: public abstract class Shape{ public abstract void draw(); } Ví dụ: public interface Drawable{ void draw(); }

Về cơ bản, lớp trừu tượng đạt được trừu tượng hóa một phần (từ 0 tới 100%) trong khi đó Interface có thể đạt được trừu tượng hóa hoàn toàn (100%).

Ví dụ về lớp trừu tượng và Interface trong Java

//Tao interface ma co 4 phuong thuc 
interface A{ 
void a();//theo mac dinh, public va abstract 
void b(); 
void c(); 
void d(); 
} 

//Tao lop abstract ma cung cap trinh trien khai cua mot phuong thuc cua A interface 
abstract class B implements A{ 
public void c(){System.out.println("Toi la C");} 
} 

//Tao lop con cua lop abstract, bay gio chung ta can cung cap trinh trien khai cho cac phuong thuc con lai 
class M extends B{ 
public void a(){System.out.println("Toi la a");} 
public void b(){System.out.println("Toi la b");} 
public void d(){System.out.println("Toi la d");} 
} 

//Tao mot lop Test ma goi cac phuong thuc cua A interface 
class Test5{ 
public static void main(String args[]){ 
A a=new M(); 
a.a(); 
a.b(); 
a.c(); 
a.d(); 
}} 

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Toi la a
Toi la b
Toi la c
Toi la d

Ps: Đi phỏng vấn có thể hỏi về sự khác nhau giữa abstract class và interface. Các bạn nên chú ý các phương thức của interface là abstract 100%, trong abstract class có thể có phương thức không phải abstract. Trong thiết kế phần mềm, interface thường được dùng để chỉ 2 hay nhiều class cùng làm việc gì đó (ví dụ cùng in - Printable), trong khi abstract class thường hướng đến quan hệ cha con trong lập trình hướng đối tượng. Các bạn có thể đọc thêm https://stackoverflow.com/questions/479142/when-to-use-an-interface-instead-of-an-abstract-class-and-vice-versa

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận