Lệnh break trong Java

Từ khóa break được sử dụng để dừng toàn bộ vòng lặp. Từ khóa break phải được sử dụng bên trong bất kỳ vòng lặp nào hoặc một lệnh switch.

Từ khóa break sẽ dừng sự thực thi của vòng lặp trong cùng và bắt đầu thực thi dòng code tiếp theo sau khối đó.

Cú pháp của lệnh break trong Java như sau:

break;

Ví dụ:

public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

   for(int x : numbers ) {
     if( x == 30 ) {
     break;
     }
     System.out.print( x );
     System.out.print("\n");
   }
  }
}

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

10
20

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận